Your browser does not support JavaScript!

 

領域課程

生物統計領域課程

 

領域師資領域課程 修業辦法

 

領域必修課程

生物統計方法
 
進階統計模式與資料分析
 
數理統計(一)
 
數理統計(二)
 
生物統計實證討論
 
流行病學原理

 

選修課程

貝氏統計方法概論
 
臨床試驗導論
 
類別資料分析
 
次級資料分析
 
應用統計特論
 
統計基因體學
 
多層統計模式
 
存活資料分析
 
進階資料分析與應用
 
資料處理及分析實習: SAS-EG (介面操作)
 
資料處理及分析實習: SAS 程式撰寫
 
隨機模式在生物醫學的應用
 
 

台灣聯大(陽清交央)相關系所選修課程: 視同校內選修不受校外修課學分比例限制

 

跨領域選修課程

由論文或課程指導教授依學生背景及研究方向輔導選修
請參考公衛所政策與法律,生物統計,國際衛生學程等領域課程